Klauzula informacyjna na temat wykorzystania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Net Holiday spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
ul. Prądnicka 12 /301, 30-002 Kraków
tel.: +48 12 630 57 00
fax: +48 12 630 57 77
e-mail: biuro@netholiday.pl

 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przesłania oferty usług turystycznych lub świadczenia usług turystycznych przez Net Holiday sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.

 

4. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat .

 

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są w szczególności następujące kategorie podmiotów: biura turystyczne, hotele, przewoźnicy, którym powierzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji usług turystycznych.

Szczegółowa lista dostawców jest na bieżąco uaktualniana, a do danych podmiotów, którym powierzane są Państwa dane w celu wykonania zakupionych usług, mogą Państwo uzyskać dostęp poprzez kontakt z Net Holiday spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych osobowych.

Więcej o przysługujących Panu/Pani prawach i możliwościach ich realizacji dowie się Pan/Pani w naszej Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://www.netholiday.pl/polityka-prywatnosci.html

 

7. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.