Regulamin

§1 Informacje ogólne

1.1 Definicje użyte w Regulaminie


Właściciel Serwisu – Net Holiday Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, 30-002 Kraków, przy ul. Prądnickiej 12 lok 301, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000428873, NIP 677-237-02-95, wpisana do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/58/2012


Serwis – turystyczny serwis internetowy Netholiday.pl, znajdujący się pod adresem URL http://www.netholiday.pl


System Rezerwacji On-line – system umożliwiający dokonanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych znajdujących się w ofercie Serwisu


Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciel osoby prawnej, który korzysta z Serwisu lub/oraz Systemu Rezerwacji On-line


Formularz – formularz rezerwacji, który Użytkownik wypełnia w celu dokonania rezerwacji.

1.2 Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

1.3. Założenie rezerwacji lub zakup imprezy turystycznej może nastąpić za pomocą Systemu Rezerwacji On-line lub telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta Netholiday.pl pod numerem wskazanym na stronie Serwisu.

1.4. Prezentowane na stronach internetowych Netholiday.ploferty, materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

1.5. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu, w przypadku zawarcia Umowy udziału w imprezie turystycznej, prawa i obowiązku klienta regulują również stanowiące jej integralną część dokumenty w tym zwłaszcza Ogólne warunki umowy udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez Net Holiday spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§2 Zasady ogólne użytkowania Serwisu

2.1. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli Użytkownik czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność również prawną.

2.3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.4. Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji On-line oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

2.5. Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej przez System On-linejest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków umowy udziału w imprezie turystycznej oraz dokumentów stanowiących jej integralne części, a to zwłaszcza Ogólnych warunków umowy udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez Net Holiday spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąoraz zapisów niniejszego Regulaminu, co następuje przez zaznaczenie odpowiedniej opcji „Tak”. Brak dokonania akceptacji uniemożliwia zawarcie umowy.

2.6. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za imprezę turystyczną turystyczną podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń.

2.7. W chwili dokonania rezerwacji imprezy turystycznej Użytkownik powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

§3 Ochrona danych osobowych

3.1. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Rezerwacji On-line będą przetwarzane przez Właściciela Serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych”). Net Holiday Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych, a jego siedziba mieści się w Krakowie, pod adresem: ul. Prądnicka 12/301, 30-002 Kraków.

3.2. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia usług przez Net Holiday Sp. z o.o: nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego, które podane zostały w formularzu rejestracyjnym.

3.3 Wysyłając Formularz Rezerwacyjny Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniej opcji może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Net Holiday Sp. z o.o. usług marketingowych polegających na promowaniu usług Właściciela Serwisu i jego partnerów. W przypadku braku udzielenia takiej zgody dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania się z umowy (w kraju i za granicą) oraz gdy będzie to niezbędne do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Net Holiday Sp. z o.o. lub odbiorców danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

3.4 W odniesieniu do danych osobowych  Użytkownika Właściciel Serwisu stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.5 Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.6 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Netholiday.pl zawiera zakładka Prywatności

3.7 Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§4 Założenie rezerwacji

Zarezerwowanie imprezy turystycznej może odbyć się przez:
Internet

4.1.1. Korzystając z wyszukiwarki internetowej Użytkownik określa parametry interesującej go imprezy turystycznej.

4.1.2. Następnie po wyświetleniu listy porównawczej z imprezami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania Użytkownik wybiera jedną z wycieczek prezentowanych przez System Rezerwacji On-line.

4.1.3. Użytkownik może przejść bezpośrednio do listy porównawczej ofert poprzez kliknięcie w zakładkę „Lastminute”  lub wybór jednej z opcji okienka „Na skróty” ze strony głównej Netholiday.pl.

4.1.4. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem imprezy,  ustaleniem miejsca wylotu, wyżywienie, rodzaju pokoju oraz po sprawdzeniu dostępności poprzez kliknięcie przycisku Kalkuluj przy cenie wybranego terminu Użytkownik, po wybraniu opcji Rezerwuj, może przejść do formularza rezerwacji, do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników imprezy  niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji On-line. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4.1.5. Po wprowadzeniu danych Użytkownik powinien, w dolnej części Formularza zaznaczyć, że akceptuje - po uprzednim zapoznaniu się:
- zapisy niniejszego Regulaminu
- warunki uczestnictwa organizatora imprezy turystycznej, do których link znajduje się na Formularzu.
- informację, że dla bezpieczeństwa, w razie ewentualnej reklamacji świadczeń zawartych w umowie, prosimy o podpisanie i odesłanie umowy faxem pod numer12 630 57 77 lub na adres cc@netholiday.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego wylot.

4.1.6. Następnie po wybraniu opcji Rezerwuj i sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych Użytkownik przechodzi na stronę płatności, gdzie dokonuje się wpłaty wskazanej ceny bądź części ceny za imprezę turystyczną wybierając jedną spośród kilku form płatności. Dokonanie wpłaty nie oznacza jeszcze zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ze względu na bezpieczeństwo, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez Właściciela Serwisu m.in. pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej imprezy i jej składników, terminu, dostępności imprezy, zakresu świadczeń objętych ceną i warunków uczestnictwa.

W przypadku, kiedy weryfikacja jest pozytywna Właściciel Serwisu zatwierdza wpłatę dokonaną przez Użytkownika, a następnie finalizuje dokonanie rezerwacji w systemie poprzez jej potwierdzenie. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Net Holiday Sp. z o.o. zawarta zostaje umowa między Użytkownikiem a Net Holiday Sp. z o.o., a komplet dokumentów: umowa, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji Użytkownik otrzymuje na wskazany w Formularzu adres e-mailowy.

W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanej imprezy, a w szczególności jej ceny, terminu, dostępności lub świadczeń objętych ceną pomiędzy rezerwacją założoną przez Użytkownika, a danymi źródłowymi w systemie rezerwacyjnym, Użytkownik zostanie poinformowani o tym fakcie przez Centrum Obsługi Klienta Netholiday.pl. Jeśli Użytkownik zaakceptuje zmodyfikowane warunki imprezy, a w szczególności jej cenę, to Właściciel Serwisu zatwierdzi wpłatę dokonaną na poczet nowej ceny imprezy turystycznej i po uzyskaniu wymaganej dopłaty lub po zwróceniu Użytkownikowi ewentualnej nadpłaty, prześle Użytkownikowi na wskazany adres e-mail komplet dokumentów: umowę, warunki uczestnictwa i potwierdzenie rezerwacji, co oznacza zawarcie umowy między Użytkownikiem, a Net Holiday Sp. z o.o. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na dokonanie zmiany w założonej rezerwacji to wówczas rezerwacja ta będzie anulowana bez obowiązku poniesienia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów, a kwota wpłacona na poczet imprezy turystycznej zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi.

Dokumenty podróży(bilet lotniczy, voucher hotelowy, ubezpieczenie) należy wydrukować nie wcześniej niż na 2 dni przed planowanym wylotem po wcześniejszym potwierdzeniu godzin odlotu.

Użytkownik uzyskuje dostęp do wydruku dokumentów podróży poprzez zakładkę Strefa Klienta. Po wpisaniu w odpowiednia pola nr potwierdzonej rezerwacji oraz podanego na rezerwacji kodu pocztowego z adresu zamieszkania osoby zamawiającej, Użytkownik uzyskuje dostęp do dokumentów podróży.
Ze względów formalnych prosimy Użytkownika o podpisanie i odesłanie do Net Holiday Sp. z o.o. Umowy faksem na numer: 12 630 57 77 lub po zeskanowaniu mailem na adres: cc@netholiday.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego wylot.

Centrum Obsługi Klienta pod numerem  +48 12 630 57 57

4.1.7. Po uzyskaniu połączenia z doradcą Netholiday.pl w Centrum ObsługiUżytkownik podajekryteria konkretnej oferty, którą jest zainteresowany lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu.

4.1.8. Doradca Netholiday.pl potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej imprezy lub przedstawia najlepsze oferty odpowiadające podanym preferencjom.

4.1.9. Po potwierdzeniu chęci zakupu imprezy do Użytkownika przesłany zostanie mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Użytkownik, po sprawdzeniu danych zapisanych w umowie czy są zgodne z zamówieniem, dokonuje wpłaty podanej kwoty. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową. Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres cc@netholiday.pl lub faksem na numer 12 630 57 77.

4.1.10. Przesłanie do Netholiday.pl mailem na adres cc@netholiday.pl lub faksem na numer 12 630 57 77potwierdzenia przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją przesłanych dokumentów – w tym zwłaszcza Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora imprezy.

4.1.11. Na podstawie dokonanej wpłaty nasz doradca potwierdzi ostatecznie rezerwację w systemie, a następnie prześle na adres e-mail Użytkownika potwierdzenie rezerwacji które upoważnia go do wydrukowania  dokumentów.
Dokumenty podróży(bilet lotniczy, voucher hotelowy, ubezpieczenie) należy wydrukować nie wcześniej niż na 2 dni przed planowanym wylotem po wcześniejszym potwierdzeniu godzin odlotu.
Użytkownik uzyskuje dostęp do wydruku dokumentów podróży poprzez zakładkę Strefa Klienta. Po wpisaniu w odpowiednia pola nr potwierdzonej rezerwacji oraz podanego na rezerwacji kodu pocztowego z adresu zamieszkania osoby zamawiającej, Użytkownik uzyskuje dostęp do dokumentów podróży.

4.1.12. Ze względów formalnych prosimy o podpisanie i odesłanie do Netholiday.pl Umowy faksem na numer: 12 630 57 77 lub po zeskanowaniu mailem na adres: cc@netholiday.pl najpóźniej do dnia poprzedzającego planowany wylot.

§5 Cena imprezy turystycznej

5.1. Cena zakupionej imprezy turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie imprezy turystycznej, a w szczególności:
a.) opłatę za zakwaterowanie,
b.) opłatę za przelot oraz transfer hotel-lotnisko, lotnisko-hotel
c.) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,
d.) podatki,
e.) opłaty paliwowe i lotniskowe,
f.) inne zgodne z opisem wycieczki.

§6 Formy płatności

6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją imprezy turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności:płatność częściowa polegająca na wpłacie tylko niewielkiej zaliczki albo płatność całkowita, przy czym wysokość i termin wpłaty określa każdorazowo zawarta umowa. Zastrzega się, iż organizator danej imprezy turystycznej może odmówić przyjęcia wpłaty przekraczającej kwotę określoną w umowie. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą Doradcy Netholiday.pl.

6.2. Przy wpłacie zaliczki, Doradcy Netholiday.pl udzielą szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

6.3. W Netholiday.pl mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:
Przelew bankowy
Przelew internetowy
Karta kredytowa

Płatność przelewem bankowym:

6.4.1. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto:
Net Holiday Sp. z o.o.
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków
Nr rach.: 23 1750 1048 0000 0000 2086 0588
Wpłata na konto wskazane w rezerwacji przyspiesza identyfikację wpłat.

6.4.2. Wypełniając druk przelewu, w tytule przelewu Użytkownik wpisuje numer rezerwacji przesłany drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych.

6.4.3. Potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem pod numer: 12 630 57 77 lub drogą elektroniczną na adres: email cc@netholiday.pl wraz z następującymi danymi:
- numer płatności (rezerwacji),
- imię i nazwisko podróżnego.

6.4.4. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Doradcę Netholiday.pl. Szczególnie w przypadku ofert lastminute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia do Netholiday.pl.

6.4.5. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie skutkowało natychmiastowympowiadomieniem organów ścigania, celem zbadania sprawy.

Płatność przelewem internetowym:

6.4.6. Wybierając płatność przelewem internetowym Użytkownik zostanie przeniesiony (po kliknięciu w link wysłany mailem na adres wskazany w Formularzu lub korzystając z platformy Przelewy24 umożliwiającej bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych) do strony logowania danego banku, gdzie należy standardowo zalogować się do swojego konta.

6.4.7. Po zalogowaniu się, Użytkownik zostanie przekierowany do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad danego banku, przelew elektroniczny zostanie zlecony.

6.4.8. Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za imprezę zarezerwowaną w Netholiday.pl, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od Net Holiday Sp. z o.o.

6.4.9. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na koncie bankowym, nie dochodzi do zakupu imprezy turystycznej.

Płatność kartą kredytową:

6.4.10. Dokonując rezerwacji przez System Rezerwacji  On-line Użytkownik zostanie przekierowany do bezpiecznego systemu autoryzacji kart kredytowych Przelewy24, umożliwiającego zapłatę kartą kredytową.

6.4.11. Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia jest przestępstwem. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Net Holiday Sp. z o.o. odpowiednim organom ścigania.

6.4.12. Wpisując dane karty kredytowej Użytkownik wyraża zgodę na autoryzację karty do wysokości należności za imprezę turystyczną. Autoryzacja nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji.

6.4.13. W przypadku:
a.) braku autoryzacji,
b.) braku możliwości zablokowania należności na karcie,
c.) gdy nie ma możliwości płatności kartą kredytową danego typu.
Netholiday.pl skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną, celem ustalenia innej formy płatności.

6.4.14. Do poprawnej autoryzacji karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących karty kredytowej:
a.) rodzaju karty kredytowej
b.) numeru karty kredytowej
c.) nazwiska i imienia posiadacza karty
d.) daty ważności karty kredytowej
e.) kodu CVV2/CVC2 (znajdującego się na odwrocie karty płatniczej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu).

6.4.15. Autoryzacja transakcji dokonywana jest przez centrum autoryzacyjne Przelewy24 przy współpracy z bankiem, który wydał kartę. Autoryzacja karty kredytowej jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych karty do centrum autoryzacyjnego Przelewy24. Net Holiday Sp. z o.o. nie ma dostępu i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych, którymi dokonywane są zapłaty za rezerwacje.

6.4.16. Po dokonaniu autoryzacji płatności za wycieczki zakupione w Netholiday.pl, bank, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowany wyjazd. Czynność ta jest niezależna od Netholiday.pl

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

7.1. Przy wylotach z Net Holiday obowiązuje e-bilet lotniczy, który każdy z uczestników pod dokonaniu całości wpłaty za imprezę, ale nie wcześniej niż na min. 48 godzin przed wylotem może wydrukować go ze strony internetowej www.netholiday.pl (strefa Klienta) lub odbiera osobiście w biurze gdzie dokonał zakupu Imprezy. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania wydrukowanego biletu. Bilet lotniczy obejmuje przelot tam i z powrotem. Bilet należy zachować na drogę powrotną. W ten sam sposób Uczestnik odbiera również voucher do hotelu oraz ubezpieczenie. Posiadanie tych dokumentów jest warunkiem dokonania odprawy i uczestniczenia w imprezie turystycznej.

 

7.2. Wypisanie ręcznie biletu przez pracownika dokonującego odprawy na lotnisku wiąże się z pobraniem dodatkowej opłaty w wysokości 70 zł /os.


7.3. O szczegółach odbioru dokumentów Użytkownik zostanie poinformowany każdorazowo przez Doradcę Netholiday.pl.

§8 Zmiana rezerwacji

 

8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwe jest na warunkach określonych  w Ogólnych warunkach umowy udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez Net Holiday spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

8.2. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail cc@netholiday.pl albo poprzez kontakt telefoniczny z
Centrum Obsługi KlientaNetholiday.pl pod numerami telefonów 12 630 57 57.

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez Klienta

9.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w Ogólnych warunkach umowy udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez Net Holiday spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

9.2. Dokonując anulacji rezerwacji Użytkownik powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów anulacyjnych.

9.3. Anulowanie rezerwacji imprezy turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres email cc@netholiday.pl albo telefonicznie pod numerami 12 630 57 57.

9.4. Doradca Netholiday.pl anuluje rezerwację wykupionej przez Użytkownika wycieczki turystycznej, wyjaśni, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone pieniądze wpłacone przez Użytkownika podczas rezerwacji wycieczki, i z chęcią wyjaśni przebieg całego procesu.

§10 Warunki odwoływania imprez i zmiany umowy przez Net Holiday Sp. z o.o.

10.1. Zasady odwoływania imprezi zmian umowy przez Net Holiday Sp. z o.o.  zawarte są w Ogólnych warunkach umowy udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez Net Holiday spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

10.2. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji dokonanych przez Net Holiday Sp. z o.o., przesyłane będą przez Netholiday.pl pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§11 Obsługa posprzedażowa

11.1. W każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z Netholiday.pl i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej imprezy turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące wyjazdu.

§12 Postępowanie reklamacyjne

12. 1. Zasady składania reklamacji co do świadczonych przez Net Holiday Sp. z o.o. usług turystycznych określają Ogólne warunki umowy udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez Net Holiday spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

12.2. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Serwis internetowy Netholiday.pl były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Netholiday.pl Użytkownik ma również prawo do złożenia reklamacji.

12.3. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Netholiday.pl należy składać na adres Net Holiday Sp. z o.o., ul. Prądnicka 12 lok. 301, 30-002 Kraków w formie pisemnej lub wysyłać je na adres internetowy reklamacje@netholiday.pl. Netholiday.pl rozpatrzy reklamację złożoną przez Użytkownika w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania.

12.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi.

§13 Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Netholiday.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

13.3. Netholiday.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Netholiday.pl, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Netholiday.pl, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

13.4. Korzystając z usług świadczonych przez Netholiday.pl Użytkownik oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe i akceptują on wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.