Konkurs - Wygraj sobie kolejne wakacje

Jedziesz z nami na wakacje? Możesz wygrać kolejne. Weź udział w naszym Konkursie wygraj jeden z Voucherów - 5000 zł - 2500 zł - 1000 zł - na wakacje z Net Holiday w sezonie 2019!

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Organizatorem konkursu jest Biuro Podróży Net Holiday Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 12/301, 30-002 Kraków wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000428873, NIP 677-237-02-95, wpisana do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/58/2012.

1.2. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w niniejszym Konkursie.

1.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na stronach serwisu zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu.

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu bez podania przyczyny.

1.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.

1.6. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej Organizatora - www.netholiday.pl.

 

2. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

2.1. Uczestnictwo w imprezie turystycznej zorganizowanej przez Net Holiday Sp. z o.o. w sezonie Lato 2018 w terminie 24 kwietnia – 30 października 2018 roku.

2.2. Wykonanie podczas pobytu na wakacjach minimum 3-ch zdjęć w pomysłowy sposób promujących hotel i/lub kierunek.

2.3. Napisanie minimum 3-ch opinii o hotelu i biurze Net Holiday na wybranych portalach turystycznych.

2.4. Następnie należy przesłać zgłoszenie udziału w konkursie, w czasie jego trwania, na adres e-mail: konkurs@netholiday.pl Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:

2.4.1. Dane niezbędne do identyfikacji Uczestnika:
- nr rezerwacji z umowy zawartej z Net Holiday
- imię i nazwisko Uczestnika konkursu będącego równocześnie Uczestnikiem wyjazdu widniejącym na umowie
- kontaktowy nr telefonu (tylko do celów realizacji konkursu, np. kontaktu z Laureatami)

2.4.2. Minimum 3 zdjęcia w załączniku zgłoszenia mailowego:
-  zdjęcia powinny być zapisane w formacje .jpg lub .png,
- minimalna szerokość jednego zdjęcia powinna wynosić 1000 pikseli
- rozmiar jednego zdjęcia nie powinien przekraczać 3 MB
- Uczestnik musi być autorem przesłanych zdjęć

2.4.3. Minimum 3 opinie o hotelu i biurze Net Holiday w postaci linków do tych opinii na portalach opiniotwórczych, wklejonych w treści zgłoszenia mailowego:
- przesłane linki do opinii należy opisać wskazując nick lub nazwę użytkownika/autora, tak aby można było bezbłędnie zidentyfikować opinie, których autorem jest Uczestnik konkursu
- Uczestnik musi być autorem opinii

2.5. Niedopuszczalne jest przesłanie przez Uczestnika zdjęcia lub opinii, które zawierają treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

2.6. Zgłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców konkursu.

2.7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

3. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnych prac konkursowych promujących dany hotel oraz nagrodzenie 3 najlepszych voucherami zniżkowymi na wakacje organizowane przez Net Holiday Sp. z o.o.

3.1. W celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz weryfikacji osób biorących w nim udział i wyboru Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

3.2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992r (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

4. Czas trwania konkursu:
Konkurs organizowany przez Net Holiday Sp. z o.o. trwa od 01 czerwca 2018 roku do 04 listopada 2018 roku. Zgłoszenia przesłane poza tym terminem nie zostaną przyjęte.

 

5. Zasady konkursu:
Po zakończeniu czasu trwania konkursu, Komisja Konkursowa dokona weryfikacji zgłoszeń oraz wybór Laureatów konkursu oceniając kreatywność, wyjątkowość, pomysłowość oraz poprawność językową przesłanych opinii oraz zdjęć.

5.1. Do dnia 30 listopada 2018 roku Komisja wybierze 3 Laureatów konkursu oraz 5 Uczestników na listę rezerwową.

5.2. Po upływie tego terminu Organizator skontaktuje się z Laureatami konkursu. Jeżeli 3 kolejne próby kontaktu nie powiodą się Organizator wybierze kolejną osobę z listy, aż do skutku, tj. nawiązaniu kontaktu i pozytywnej weryfikacji 3 Laureatów.

5.3. Po pozytywnej weryfikacji Laureat zostanie poinformowany o sposobie i zasadach przekazania nagrody.

 

6. Nagrody:

6.1. Nagrodą główną za zajęcie I miejsca jest Voucher wakacyjny o wartości 5000 PLN na wczasy organizowane przez Net Holiday Sp. z o.o. z oferty Lato 2019.

6.2. Nagrodą główną za zajęcie II miejsca jest Voucher wakacyjny o wartości 2500 PLN na wczasy organizowane przez Net Holiday Sp. z o.o. z oferty Lato 2019.

6.3. Nagrodą główną za zajęcie III miejsca jest Voucher wakacyjny o wartości 1000 PLN na wczasy organizowane przez Net Holiday Sp. z o.o. z oferty Lato 2019.

6.4. Nie jest możliwa zamiana nagrody na gotówkę, ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.

6.5. Laureaci konkursu (I, II i III miejsce) są̨ zobowiązani do zapłaty 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych Nagród. Wpłacenie należnego podatku na konto wskazane przez Organizatora jest warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody.

6.6. Laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora mailowo lub telefonicznie o sposobie, terminie i miejscu odbioru Nagrody, z zastrzeżeniem wcześniejszego spełnienia warunków opisanych w pkt 6.5.

 

7. Przekazanie praw autorskich:

7.1. Poprzez wzięcie udziału w konkursie Uczestnik oznajmia, iż zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich. Uczestnik Konkursu posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych.

7.2. Z chwilą zgłoszenia zdjęcia do konkursu, Uczestnik udziela, a Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie zgłoszonymi do Konkursu Pracami Konkursowymi według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Organizator będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania Pracami Konkursowymi dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji: rozpowszechniania na stronie internetowej www.netholiday.pl oraz w serwisach społecznościowych na profilach Organizatora.

7.3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz, że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora.

7.4. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 

8. Dane osobowe:
Wzięcie udziału w konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres konkurs@netholiday.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów oraz dostarczenia i realizacji nagród, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

8.1. Administratorem danych osobowych jest Net Holiday spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000428873, NIP 677-237-02-95, wpisana do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/58/2012.

8.2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane RODO.

8.3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

8.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne i wymagane do wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody.

 

9. Postanowienia końcowe:

9.1. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: konkurs@netholiday.pl, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

9.2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

9.3. Pełna treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie www.netholiday.pl/konkurs